W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie.
Get Adobe Flash player

Znak sprawy:24/DZP/ZZM/2018

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI LOKALOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.

zaprasza do złożenia oferty na:

Remont mieszkań socjalnych nr 1, 2, 3 i 10 w budynku przy ul. Sienkiewicza 4 w Świętochłowicach”.

TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Tunelowa 2, 41-600 Świętochłowice (Kancelaria pokój nr 7) w godzinach:

-      poniedziałek: 7.00 - 17.00,

-      od wtorku do czwartku: 7.00 – 15.00,

-      piątek: 7.00 – 13.00,

w terminie do dnia 29.06.2018 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2018 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Tunelowej 2 - Pokój nr 13 sala narad.

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

Załącznik nr 6 do SIWZ - przedmiary robót

Ogłoszenie o zamówieniu

Znak sprawy:10/DZP/DOW/2018

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI LOKALOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.

zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia, monitoringu oraz monitorowania systemów alarmowych wybranych nieruchomości i obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o.”.

TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Tunelowa 2,  41-600 Świętochłowice (Kancelaria pokój nr 7) w godzinach:

-      poniedziałek: 7.00 - 17.00,

-      od wtorku do czwartku: 7.00 – 15.00,

-      piątek: 7.00 – 13.00,

w terminie do dnia 14.02.2018 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2018 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego  -  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Tunelowej 2 - Pokój nr 13 sala narad.

Załączniki:

SIWZ

Zał nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy - CZĘŚĆ 1

Zał nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy - CZĘŚĆ 1

Zał nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy - CZĘŚĆ 2

Zał nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy - CZĘŚĆ 2

Zał nr 1 do FO - oświadczenie - CZĘŚĆ 1 i 2

Zał nr 1 do FO - oświadczenie - CZĘŚĆ 1 i 2

Zał nr 2 do FO - oświadczenie - CZEŚĆ 2

Zał nr 2 do FO - oświadczenie - CZĘŚĆ 2

Zał nr 2 do SIWZ - wzór umowy

Zał nr 3 do SIWZ - SOPZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 07.02.2018 r. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 07.02.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ - 08.02.2018 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 08.02.2018 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 08.02.2018 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 09.02.2018 r.

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 09.02.2018 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 12.02.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OŚWIADCZENIE - GRUPA KAPITAŁOWA

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Załącznik do zawiadomienia o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: 01/DZP/ZE/2018

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI LOKALOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.

zaprasza do złożenia oferty na:

Usługi kominiarskie”.

TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Tunelowa 2,  41-600 Świętochłowice (Kancelaria pokój nr 7) w godzinach:

-      poniedziałek: 7.00 - 17.00,

-      od wtorku do czwartku: 7.00 – 15.00,

-      piątek: 7.00 – 13.00,

w terminie do dnia 16.01.2018 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2018 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego  -  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Tunelowej 2 - Pokój nr 13 sala narad.

Załączniki:

SIWZ

Zał nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

Zał nr 1 do FO - oświadczenie Wykonawcy

Zał nr 2 do SIWZ - wzór umowy

Zał nr 3 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Zał nr 3a do SIWZ - wykaz adresowy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zał nr 1 do informacji z otwarcia ofert - grupa kapitalowa

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA