www.superkatowice.pl

Oferta prcy na stanowisku REFERENT DS. TECHNICZNYCH I OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW.

Wymiar etatu: 1 etat

Wolnych miejsc pracy: 1

 1. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:
 • przeprowadzanie przeglądów technicznych (budowlanych i instalacyjnych) nieruchomości zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 • analiza wyników przeglądów technicznych pod katem planowania remontów nieruchomości i lokali oraz niezwłoczne usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości;
 • realizacja zaleceń wynikających z przeglądów technicznych;
 • monitorowanie stanu technicznego nieruchomości wyłączonych z eksploatacji;
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych;
 • organizowanie i nadzorowanie prac remontowych i konserwacyjnych;
 • organizowanie i realizowanie zatwierdzonych planów robót własnych i na zlecenie lokatorów;
 • sporządzanie zleceń na wykonanie robót remontowych;
 • kompletowanie dokumentacji technicznej nieruchomości;
 • przygotowywanie kosztorysów;
 • prowadzenie bieżącej obsługi najemców, lokatorów lokali mieszkalnych;
 • przyjmowanie i załatwianie zgłoszeń awarii, usterek i potrzeb remontowych (zalania lokali, pożary itp.) oraz niezwłoczne kierowanie zgłoszeń do właściwej komórki organizacyjnej Spółki
 1. WYMOGI KWALIFIKACYJNE
 • Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: średnie o kierunku budowlanym lub wyższe o profilu technicznym;
 • minimum 3 – letni staż pracy;
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programów: Excel, Ms Office;    Ms Word oraz programu przeznaczonego do kosztorysowania: NORMA;
 • umiejętność kosztorysowania
 • umiejętność tworzenia i redagowania pism;
 • umiejętność planowania.
 • znajomość przepisów w zakresie: prawa budowlanego;
 • Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;
 • dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowanie powierzonych zadań;
 • obiektywne rozpoznanie sytuacji;
 • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów w zakresie administrowania, zarządzania nieruchomościami – umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów oraz ich właściwe zastosowanie;
 • umiejętność obsługi mieszkańców;
 • planowanie i organizacja pracy – efektywne wykorzystywanie czasu pracy;
 • bardzo dobra umiejętność nawiązywania relacji interpersonalnych
 • WARUNKI ZATRUDNIENIA:
 • pierwsza umowa o pracę z wyłonionym w naborze kandydatem zostanie zawarta na okres próbny,
 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy MPGL w Świętochłowicach spółka z o. o.
 • stanowisko związane z pracą przy komputerze i pracą w terenie,
 • okresowo praca na wysokości,
 • praca wymagająca współpracy z komórkami organizacyjnymi Spółki.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczanie aplikacji do siedziby Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z. o. o. , Świętochłowice, ul. Tunelowa 2 pok.3  ( Dział Organizacyjno – Kadrowy) w godzinach: poniedziałek 700 – 1700, Wtorek – piątek w godzinach 700- 1500; piątek w godzinach 7 00 -1300   lub przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@mpglswietochlowice.pl

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. ul. Tunelowa 2, 41-600 Świętochłowice.
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem iod@mpglswietochlowice.pl.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do administratora do momentu zakończenia rekrutacji lub wycofania zgody przez osobę.
 4. Dodatkowo, jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, jego dokumenty aplikacyjne będą przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku. W tym celu należy zamieścić treść zgody w przesyłanym zgłoszeniu aplikacyjnym: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”.
 5. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna jest zgoda kandydata na ich przetwarzanie, której treść: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, załączonych do mojego zgłoszenia na potrzeby procesu rekrutacji” należy dołączyć do swojego zgłoszenia.
 6. Wyrażone przez kandydata zgody mogą zostać cofnięte w każdym momencie, bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.
 8. Mają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych; usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej;
 • w uzasadnionych przypadkach do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 1. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w procesie rekrutacji.

Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej sekretariat@mpglswietochlowice.pl

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice