Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych

Znak sprawy: 32/DZP/GE/2019
Dostawa energii elektrycznej dla budynków mieszkalnych i obiektów użytkowych będących w zasobach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI LOKALOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.

zaprasza do złożenia oferty na:

„Dostawę energii elektrycznej dla budynków mieszkalnych i obiektów użytkowych będących w zasobach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o.”.

TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o., 41-600 Świętochłowice, ul. Tunelowa 2, Kancelaria (parter) w godzinach:

  • poniedziałek: 7.00 - 17.00,
  • od wtorku do czwartku: 7.00 – 15.00,
  • piątek: 7.00 – 13.00,

w terminie do 05.12.2019  r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego  -  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Tunelowej 2 - Pokój nr 13 sala narad.