Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych

Znak sprawy: 51/DZP/DZR/2018
Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o.

51/DZP/DZR/2018

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI LOKALOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.

zaprasza do złożenia oferty na:

„Sukcesywną dostawę materiałów budowlanych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o.”.

TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Tunelowa 2,  41-600 Świętochłowice (Kancelaria pokój nr 7) w godzinach:

poniedziałek: 7.00 - 17.00,

od wtorku do czwartku: 7.00 – 15.00,

piątek: 7.00 – 13.00,

w terminie do dnia 03.01.2019 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.01.2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego  -  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Tunelowej 2 - Pokój nr 13 sala narad.