Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych

Znak sprawy: 19/DZP/DE/2019

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI LOKALOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.

zaprasza do złożenia oferty na:

Usługę stałego utrzymania porządku i czystości w budynkach oraz terenach zewnętrznych będących w zasobach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej

w Świętochłowicach sp. z o.o.

TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Tunelowej 2 w Kancelarii (również w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową lub kurierem) - w terminie do dnia 23.07.2019 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2019 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego  -  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Tunelowej 2 - pokój nr 13 sala narad.