www.mpglswietochlowice.pl

Oferta pracy na stanowisku ELEKTRYK - KONSERWATORwolnych miejsc pracy: 1
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:
1. Utrzymywanie w stałej sprawności instalacji elektrycznej i osprzętu, w tym min:
a) kontrola instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych
b) konserwacja tablic elektrycznych,
c) wymiana źródeł światła,
d) demontaż, montaż i naprawa opraw,
e) naprawa instalacji i częściowa jej wymiana,
f) wymiana zużytego osprzętu elektrycznego.
2. Okresowe pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej.
3. Montaż oświetlenia świątecznego.
4. Okresowe przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w budynkach.
5. Fachowe i terminowe wykonywanie powierzonych robót.
6. Udział w pracach związanych z bieżącymi zadaniami Zakładu Remontowego
Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie zawodowe lub techniczne – kierunek elektryczny.
3. Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji (D i E – do 1Kv z pomiarami elektrycznymi)
4. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.
5. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
Samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu, komunikatywność, umiejętność podejmowania prawidłowych działań logistycznych, rzetelność, sumienność i odpowiedzialność za powierzone zadania, umiejętność pracy w zespole.
Praktyka zawodowa.
Brak przeciwskazań do prac na wysokości.
Warunki pracy: praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczanie aplikacji do siedziby Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z. o. o. , Świętochłowice, ul. Tunelowa 2 pok.3 ( Dział Organizacyjno – Kadrowy) w godzinach: poniedziałek 700 – 1700, Wtorek – piątek w godzinach 700- 1500; piątek w godzinach 7 00 -1300 lub przesłanie drogą elektroniczną na adres sekretariat@mpglswietochlowice.pl
Załącznik:
 Klauzula informacyjna dla kandydata dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie naboru.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. ul. Tunelowa 2, 41-600 Świętochłowice.
2.Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem iod@mpglswietochlowice.pl.
3.Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do administratora do momentu zakończenia rekrutacji lub wycofania zgody przez osobę.
4.Dodatkowo, jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, jego dokumenty aplikacyjne będą przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku. W tym celu należy zamieścić treść zgody w przesyłanym zgłoszeniu aplikacyjnym: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”.
5.Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna jest zgoda kandydata na ich przetwarzanie, której treść: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, załączonych do mojego zgłoszenia na potrzeby procesu rekrutacji” należy dołączyć do swojego zgłoszenia.
6.Wyrażone przez kandydata zgody mogą zostać cofnięte w każdym momencie, bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.
7.Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.
8.Mają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• usunięcia danych osobowych; usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej;
• w uzasadnionych przypadkach do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w procesie rekrutacji.
Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej sekretariat@mpglswietochlowice.pl 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice