www.mpglswietochlowice.pl

Oferta pracy na stanowisku INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Inspektor Nadzoru Inwentorskiego Ds. Konstrukcyjno - Budowlanych.

I. WYMOGI KWALIFIKACYJNE

1. Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: średnie lub wyższe o profilu technicznym;

Przy wykształceniu średnim minimum 6 letni staż pracy, przy wykształceniu wyższym minimum 4 letni staż pracy;

Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń lub z ograniczeniami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej wraz z aktualnym wpisem do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

Znajomość obowiązujących przepisów prawa w tym ustaw: prawo budowlane, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, o własności lokali, o gospodarce nieruchomościami, kodeksu postepowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych;

Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programów: Ms Word, Excel, Ms Office;

Umiejętność tworzenia i redagowania pism;
Umiejętność planowania.

2. Wymagania dodatkowe:

Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;

Komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;

Umiejętność pracy pod presja czasu;

Dobra organizacja pracy;

Bardzo dobra umiejętność nawiązywania relacji interpersonalnych;
Kreatywne podejście do stawianych zadań i napotkanych problemów;

Asertywność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność.

II. DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

1. Pełnić funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie konstrukcyjno – budowlanym;
2. Sporządzać przedmiar robót do kosztorysów oraz kosztorys w branży konstrukcyjno – budowlanej w tym ustalić technologię robót, stosowane materiały;
3. Weryfikować kosztorysy powykonawcze;
4. Współuczestniczyć w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
5. Uczestniczyć i przeprowadzać wizje lokalne w budynkach i lokalach celem określenia stanu technicznego elementów konstrukcyjnych i budowlanych nieruchomości;
6. Określić warunki techniczne i odbiorowe robót konstrukcyjno – budowlanych wykonywanych przez Spółkę i użytkowników lokali;
7. Prowadzić korespondencje z użytkownikami lokali, podmiotami zewnętrznymi, komórkami organizacyjnymi Spółki w sprawach konstrukcyjno – budowlanych;
8. Nadzorować wykonywane przez Wykonawców roboty konstrukcyjno – budowlane w zarządzanych przez Spółkę budynkach i ich otoczeniu;

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

pierwsza umowa o pracę z wyłonionym w naborze kandydatem zostanie zawarta na okres próbny,

pełny wymiar czasu pracy,

miejsce pracy MPGL w Świętochłowicach spółka z o. o.

praca z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca dłuższego stania i chodzenia, zmienne tempo pracy,

częściowo praca w terenie – wizje w terenie w budynkach / na różnych kondygnacjach budynków/,

częściowo praca na wysokości,

praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca współpracy z komórkami organizacyjnymi Spółki, praca o wysokim stopniu samodzielności.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczanie aplikacji do siedziby Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z. o. o., Świętochłowice, ul. Tunelowa 2 pok.3 ( Dział Organizacyjno – Kadrowy) w godzinach: poniedziałek 700 – 1700, Wtorek – piątek w godzinach 700- 1500; piątek w godzinach 7 00 -1300 lub przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@mpglswietochlowice.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. ul. Tunelowa 2, 41-600 Świętochłowice.
2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem iod@mpglswietochlowice.pl.
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do administratora do momentu zakończenia rekrutacji lub wycofania zgody przez osobę.
4. Dodatkowo, jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, jego dokumenty aplikacyjne będą przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku. W tym celu należy zamieścić treść zgody w przesyłanym zgłoszeniu aplikacyjnym: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”.
5. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna jest zgoda kandydata na ich przetwarzanie, której treść: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych w rozumieniu art. 9 u

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice