www.mpglswietochlowice.pl

Informacje o dodatkach mieszkaniowych

Dodatki mieszkaniowe


Jest to forma pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania w pełnej wysokości.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność, i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom, posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem,
 • osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 

Wnioski o dodatek mieszkaniowy dostępne są na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach: http://www.ops-sw.pl/informacje/dodatki-mieszkaniowe/pliki-do-pobrania-2.html

Stosowne wnioski można również pobrać bezpośrednio w placówce Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, przy ul. Plebiscytowej 3 (pokój 1, Budynek Powiatowego Urzędu Pracy), gdzie po wypisaniu, wnioski należy również złożyć.

Z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy trzeba udać się do administratora budynku. Musi on potwierdzić takie dane, jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmo­wanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na mieszkanie za miesiąc, w którym składany jest wniosek. Zarządca wypełnia oraz potwierdza dodatkowe informacje o lokalu oraz dodatkowe informacje - niezbędne do wydania decyzji.

Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy (za ostatnie pełne 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym składany jest wniosek).

Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Plebiscytowej 3 (pokój 1, Budynek Powiatowego Urzędu Pracy).

Godziny przyjęć wniosków:

 • Poniedziałek - 07:00 - 17:00
 • Wtorek - Piątek: 07:00 - 15:00

Postępowanie w sprawie przyznawania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją. Termin ten może zostać przedłużony na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świętochłowice. Składa się je w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, I piętro pok. 202.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

1. Średni dochód na miesiąc

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie dochody brutto pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne (składki emerytalne, rentowe i chorobowe) osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie.

Uwaga! Muszą to być dochody brutto (czyli z podatkiem) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie społeczne faktycznie wypłacone w okresie 3 ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Ważne! Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21  września 2018 r. (na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2017 r.  3399 zł.

Na podstawie art. 3 ust 3 oraz art. 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dn. 21.06.2001 r., (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 180 z późn.zm.) do celów obliczenia dodatku mieszkaniowego do dochodu w szczególności zalicza się:

 • wynagrodzenie za pracę (pensja, pobory)
 • wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło, umowy –zlecenia, umowy agencyjnej,
 • jednorazowe odprawy, nagrody pieniężne, nagrody roczne,
 • renty i emerytury ZUS i KRUS, ekwiwalent za węgiel i energię elektryczną, renty wyrównawcze,
 • renty socjalne i rodzinne,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • zasiłki przedemerytalne,
 • zasiłki stałe z pomocy społecznej,
 • zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa,
 • zasiłki dla rodzin zastępczych,
 • zasiłki na kontynuację nauki z OPS,
 • dodatki pielęgnacyjne,
 • zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego: z tytułu samotnego wychowywania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • zasiłki: wychowawcze, macierzyńskie, chorobowe, rehabilitacyjne,
 • zasiłki pogrzebowe,
 • dodatki szkoleniowe i kombatanckie,
 • stypendia, diety, żołd,
 • alimenty,
 • dla dzieci nie zamieszkujących z rodzicami średnie łączne dochody rodziców przypadające na członka ich gospodarstwa domowego,
 • pomoc pieniężna i materialna (określona w złotych) od rodziców (znajomych),
 • dochód z pracy dorywczej i zbiórki surowców wtórnych,
 • wczasy pod gruszą itp.
 • uzyskaną kwotę ze sprzedaży mieszkania lub samochodu.

Ważne!

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 i 2354), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540), oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529).

Średni dochód na miesiąc oblicza się, dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez liczbę osób w gospodarstwie domowym i przez 3 (liczba miesięcy). O dodatek można się ubiegać, jeżeli po obliczeniu okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza:

 • najniższa emerytura (od 01.03.2019 r. : 1100,00 zł),
 • wysokości 175% najniższej emerytury (brutto) - dla osoby mieszkającej samotnie (aktualnie: 1925,00 zł);
 • wysokości 125% najniższej emerytury (brutto) - dla rodziny, w któ­rej są co naj­mniej dwie osoby (aktualnie: 1375,00 zł)
 • nie przyznaje się dodatku, jeśli wysokość miałaby być niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji (aktualnie: 22,00 zł)

2. Powierzchnia zajmowanego lokalu

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia, takie jak:

 •  pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym.

Nie wlicza się:

 • balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.

Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 • 30%
 • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w gospodarstwie domowym powierzchnia lokalu nie może być większa od:

 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
LICZBA OSÓB POWIERZCHNIA NORMATYWA POW. NOR. + 30%
1. 35,00 m² 45,50 m²
2. 40,00 m² 52,00 m²
3. 45,00 m² 58,50 m²
4. 55,00 m² 71,50 m²
5. 65,00 m² 84,50 m²
6. 70,00 m² 91,00 m²
7. 75,00 m² 97,50 m²
8. 80,00 m² 104,00 m²
9. 85,00 m² 110,50 m²
10. 90,00 m² 117,00 m²
11. 95,00 m² 123,50 m²
12. 100,00 m² 130,00 m²

 
W przypadku, gdy łączna powierzchnia pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni użytkowej lokalu – do powierzchni normatywnej dolicza się 50%.

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu niż dopuszcza ustawa.

3. Dodatkowe warunki

Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m².

Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wyma­ga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m².

4. Wywiad środowiskowy

Organ odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że:

 • występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o dochodach, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe,
 • faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.
 • Upoważniony pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych: ruchomości i nieruchomości, zasobów pieniężnych.

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.


 

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym. Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy też od wysokości wydatków, ponoszonych na utrzymanie mieszkania, przypadających na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu.

Obliczenia:

Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki, o których mowa powyżej.

Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie uwzględnia się jedynie wydatki, przypadające na tę część lokalu lub domu. Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się, dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię określoną w ustawie Jeżeli osoba, ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy (np. wynajmuje mieszkanie od osoby prywatnej, mieszka w lokalu spółdzielczym itp.) do wydatków, przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego, zalicza się:

 • wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,
 • opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby ten lokal wchodził w skład tego zasobu.

Ważne! Nie przyznaje się dodatku, jeśli jego wysokość miałaby być niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji (aktualnie 22,00 zł).

Co to jest tzw. ryczałt?

Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – to wówczas przysługuje jej tzw. ryczałt, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki:

 • brak c.o. – cena 5 kilowatogodzin razy liczba m2 zajmowanej powierzchni, ale nie większej niż określona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu,
 • brak c.c.w. – cena 20 kilowatogodzin razy liczba osób w gospodarstwie domowym,
 • brak gazu – 10 kilowatogodzin w gospodarstwie jednoosobowym plus po 2 kilowatogodziny na każdą dodatkową osobę.

 

 • Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
 • Dodatek mieszkaniowy przekazywany jest na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby, starającej się o pomoc.
 • W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych dodatek wypłacany jest osobie starającej się o dodatek, bezpośrednio.
 • Ryczałt na opał wypłacany jest osobie starającej się o dodatek lub dołączany jest do kwoty dla administratora domu.


Jeżeli osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco „swojej” części czynszu za lokal (2 pełne miesiące), to wypłata dodatku jest wstrzymywana do czasu pokrycia zaległości powstałej w tym okresie. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną pokryte w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej.

Wymagane dokumenty

Podstawowe dokumenty – konieczne do dostarczenia bez względu na indywidualną sytuację wnioskodawcy:

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.
 • Załącznik do wniosku – wyliczenie wydatków i opłat za mieszkanie (wypełniony przez zarządcę budynku).
 • Deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego.

Dodatkowe dokumenty – w zależności od indywidualnej sytuacji klienta:

 • umowa najmu/podnajmu,
 • akt własności domu jednorodzinnego lub lokalu w budynku wielorodzinnym,
 • dokument potwierdzający inny tytuł prawny,
 • wyrok sądowy lub dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego,
 • ostatni rachunek za energię elektryczną (w przypadku braku centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody, gazu przewodowego)
 • zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu – właściciel domu jednorodzinnego,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności przed 23.XI.2004r. dodatkowo należy dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność została orzeczona po 23.XI.2004r. posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności należy dostarczyć orzeczenie wydane przez Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (punkt 10 orzeczenia),
 • w przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim – aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim.

Rodzaje dochodów, które powinny być uwzględnione przez wnioskodawcę przy wypełnianiu deklaracji o dochodach oraz dokumenty na podstawie których wypełniono deklarację, wnioskodawca jest zobowiązany przechowywać przez okres trzech lat.

Rodzaje dokumentów ze względu na źródło dochodów:

Osoby pracujące na podstawie umowy o prace, umowy zlecenia lub umowy o dzieło:

 • zaświadczenie o dochodach wystawione przez zakład pracy,
 • zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów z umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych:

 • zaświadczenie o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzone przez Biuro Rachunkowe oraz kserokopia ksiąg rachunkowych za właściwe miesiące,
 • aktualne zaświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej:

 • kserokopia decyzji o wysokości podatku za dany rok,
 • oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o uzyskanych dochodach za właściwe miesiące,

Osoby prowadzące gospodarstwo rolne:

 • zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzające dochód z posiadanego przez wnioskodawcę gospodarstwa rolnego wyliczony na hektar przeliczeniowy.

Osoby bezrobotne:

 • zaświadczenie o rejestracji i wysokości świadczeń wypłacanych przez PUP (z uwzględnieniem składki zdrowotnej).

Osoby uczące się:

 • zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk ze szkół zawodowych,
 • zaświadczenie o kontynuacji nauki na studiach wyższych i o wysokości ewentualnego stypendium naukowego i/lub socjalnego wystawione przez dziekanat uczelni.

Emeryci/renciści:

 • dowody wypłat emerytury/renty i ostatnia decyzja emerytalna/rentowa
 • lub zaświadczenie z ZUS potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych w poszczególnych miesiącach uwzględniające kwoty brutto, netto, potrącenia i dodatki.

Osoby otrzymujące alimenty (dotyczy osób, które nie otrzymują zaliczki alimentacyjnej):

 • wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny
 • lub zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów.

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice