www.mpglswietochlowice.pl

Oferta zarządzania

Oferujemy kompleksowe zarządzanie nieruchomościami, rozpoczynając od przygotowania planu zarządzania, wyceny, aż do pełnej obsługi administracyjnej.

MPGL Sp. z o.o.  zajmuje się zarządzaniem budynkami osób fizycznych, zakładowymi, a także wspólnot mieszkaniowych. Założycielem i właścicielem Spółki jest Gmina Świętochłowice. Dbamy o wysoką jakość szerokiego wachlarza oferowanych usług. Istotną wartością Spółki jest jej stabilność i doświadczenie. Na rynku usług zarządczych pojawia się wiele firm, jednak nie są one w stanie zapewnić ciągłości oferowanych usług, niezależnie od koniunktury gospodarczej.
Działania organizacyjno-prawne

Zarządca prowadzi wykaz lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach niewyodrębnionych oraz wykonuje czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną, które obejmują:

 

 • Wydawanie wszelkich zgód i zaświadczeń prawem przewidzianych a dotyczących :
          - zmiany sposobu ogrzewania (dotyczy budynków bez instalacji c.o.);
          - montażu instalacji internetowej w budynku;
          - czasowego zajęcie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność wspólnoty
 • mieszkaniowej oraz ingerencję w część wspólną nieruchomości w związku z przebudową lub budową sieci oraz przyłączy gazowych, wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania.
 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości, chodnika przed nieruchomością i innych terenów
 • zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków, wywozu nieczystości
 • zapewnienie usług kominiarskich, i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej
 • wykonywanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej
 • usuwanie awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej
 • ubezpieczenie budynków położonych na nieruchomości wspólnej
 • zawieranie umów

Ponadto zarządca dokonuje również rozliczenia opłat za tzw. świadczenia obejmujące dostawy do lokali właścicieli tj. zimnej wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci itp. Istnieje także możliwość gromadzenia środków na wyodrębnionym funduszu remontowym, z którego są pokrywane koszty remontów bieżących i kapitalnych oraz modernizacji nieruchomości wspólnej. Funduszem remontowym dysponuje wyłącznie ogół właścicieli lokali zgodnie z uchwałą. W I kwartale każdego roku Zarząd przedstawia właścicielom sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.


Działania pod względem technicznym

Zarządca posiada doświadczenie w przygotowaniu oraz prowadzeniu remontów budynków. Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą wymagane uprawnienia do prowadzenia robót remontowo-budowlanych w obiektach, również w budynkach będących pod ochroną konserwatorską. Kadra techniczna Zarządcy w sposób profesjonalny doprowadza do przygotowania pełnej dokumentacji pozwalającej na przeprowadzenie remontu, tj.: wszczyna procedurę na wykonanie wymaganej dokumentacji technicznej, występuje do Wydziału Architektury z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót, wyłania wykonawce, zawiera umowę, sprawuje nadzór oraz odbiera wykonane roboty remontowe. Zarządca zatrudnia inspektorów nadzoru z uprawnieniami do prowadzenia robót budowlanych, w tym inspektorów z uprawnieniami do prowadzenia robót w obiektach zabytkowych, inspektorów branży instalacyjnej w tym inspektorów robót elektrycznych, inspektorów branży gazowej, c.o., i wod-kan.
Działania finansowo-księgowe

Zarządca prowadzi księgi rachunkowe. W ramach prowadzonej ewidencji są rejestrowane wszystkie przychody i koszty zarządu nieruchomością wspólną, środki pieniężne oraz związane z tym rozrachunki. Księgi rachunkowe prowadzi się za pomocą komputera stosując właściwe procedury określone w przyjętym do tego celu programie przetwarzania danych oraz środki chroniące przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub modyfikacją uprzednio dokonanych zapisów. Dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębny rachunek bankowy, poprzez który dokonuje się rozliczeń finansowych zarówno z właścicielami lokali jak i z innymi kontrahentami


 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice