www.mpglswietochlowice.pl

Przetarg na najem lokali użytkowych - 23.07.2024

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach
sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.07.2024 r. o godz.1200 na najem lokalu użytkowego w siedzibie Spółki MPGL ul. Tunelowa 2 w Świętochłowicach (pokój nr 13).

Każdy z uczestników winien zapoznać się z Regulaminem Organizowania
i przeprowadzania przetargu w formie przetargu ustnego na najem lokali użytkowych pozostających własnością Gminy Świętochłowice lub będących w samoistnym posiadaniu gminy lub wobec których Gmina prowadzi cudze sprawy bez zlecenia stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 587/2011 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 19.10.2011 r.

Osoba, która przystępuje do przetargu, winna złożyć pisemne oświadczenie,
iż znany jest jej stan techniczny lokalu oraz pisemne zgłoszenie udziału w przetargu.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości podanej w wykazie lokali użytkowych, na rachunek bankowy MPGL:

ING Bank Śląski: 90 1050 1373 1000 0010 0043 1401,      
w terminie do dnia poprzedzającego przetarg tj. 22.07.2024r.

 

UWAGA!

Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy MPGL.

Do dnia poprzedzającego datę przetargu, osoba, która wpłaciła wadium, winna złożyć pisemne zgłoszenie udziału w przetargu oraz oświadczenie, iż znany jest jej stan techniczny lokalu będącego przedmiotem przetargu.

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice