www.mpglswietochlowice.pl

Największy zarządca nieruchomości w Świętochłowicach

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach zarządza 480 budynkami komunalnymi oraz 156 budynkami wspólnot mieszkaniowych. Jesteśmy największym zarządcą nieruchomości w mieście.

Założycielem i właścicielem Spółki MPGL jest Gmina Świętochłowice. Przedsiębiorstwo realizuje zadania na rzecz Gminy Świętochłowice poprzez zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności. Odbywa się to przez świadczenie usług komunalnych powszechnie dostępnych, w zakresie gospodarowania nieruchomościami, lokalami mieszkalnymi, socjalnymi i użytkowymi oraz innymi będącymi we władaniu (posiadaniu) Gminy Świętochłowice. Spółka zarządza budynkami będącymi własnością Gminy Świętochłowice, budynkami prywatnymi lub o nieuregulowanym statusie własnościowym będącymi w przymusowym zarządzie gminy na podstawie zapisów ustawy, oraz budynkami ponad 150 wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy Świętochłowice.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. zostało powołane na mocy uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w dniu 23.02.2013 roku, przejmując zadania gminy, które wcześniej, od 1951 roku realizowała dla gminy jednostka budżetowa pod nazwą Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (MZBM) powstał w wyniku upaństwowienia przedsiębiorstwa „Zarząd Nieruchomości”. Przedsiębiorstwo powołane zostało Uchwałą Nr 22, jako rezultat posiedzenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Świętochłowicach, odbytego w dniu 13 lutego 1951 roku w biurze Przewodniczącego Prezydium. Uchwała głosiła, że na podstawie art. 5 i art. 16 ustęp 2 pkt. 1 ustawy z dnia 20.03.1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. Ust. R.P. Nr 14, poz. 130), Prezydium Miejskiej Rady narodowej w Świętochłowicach na posiedzeniu w dniu 13 lutego 1951 r. postanowi upaństwowić z dniem 1 stycznia 1951 nowo utworzone przedsiębiorstwo zarządu nieruchomości przy Prezydium MRN w Świętochłowicach, pod nazwą Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

MZBM od początku posiadało osobowość prawną, jak również z założenia miało prowadzić działalność opartą na zasadach rozrachunku gospodarczego. Na mocy tej uchwały osobą zarządzająca przedsiębiorstwem był dyrektor – kierownik, kierujący samodzielnie działalnością przedsiębiorstwa. Zarządzanie przedsiębiorstwem przez dyrektora odbywało się przy pomocy wice-dyrektora kierownika technicznego. Prace organizacyjne przy powołaniu nowo powstającego przedsiębiorstwo zlecono Wincentemu Gałuszce. Pierwszym dyrektorem MZBM został Feliks Lubojański, zaś finansowanie wstępnej fazy działalności przedsiębiorstwa (przede wszystkim w zakresie eksploatacyjnym) wziął na siebie Narodowy Bank Polski Oddział Świetochłowice.
Przedmiot i zakres działalności przedsiębiorstwa obejmowało administrowanie: budynkami mieszkalnymi – poniemieckimi, miejskimi oraz budynkami państwowymi  budynkami Osiedla Robotniczego (ZOR), budynkami i lokalami użytkowymi, placami niezabudowanymi poniemieckimi, miejskimi, oraz państwowymi.  W 2013 roku, po 62 latach działalności przedsiębiorstwa, jego dorobek i zadania w całości przejęła nowa spółka MPGL

 


Zadania Spółki obejmują wszelkie czynności związane z zarządzaniem budynkami komunalnymi, budynkami osób fizycznych oraz budynkami wspólnot mieszkaniowych położonymi na terenie miasta Świętochłowice na podstawie zawartych umów o zarządzanie. W ich ramach wykonywane są wszelkie czynności cywilnoprawne, techniczne oraz remontowe, do wykonywania których zobowiązany jest zarządca.

 

 

 

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice