www.mpglswietochlowice.pl

Zostań właścicielem swojego mieszkania!

Od czerwca 2019 roku, w Świętochłowicach obowiązuje nowa uchwała o sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie  bezprzetargowym na rzecz najemcy z bonifikatą w wysokości 85% lub 50 %.

Bonifikata od jednorazowej zapłaty na podstawie wartości lokalu określonej przez rzeczoznawcę wynosić będzie odpowiednio:

 1. 85% - w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców, którzy posiadają umowę najmu na okres dłuższy niż trzy lata,
 2. 50% - w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców, którzy posiadają umowę najmu na okres krótszy niż trzy lata.

W budynkach, w których nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego, a które spełniają kryteria, dopuszcza się sprzedaż lokali mieszkalnych, o ile wystąpią łącznie poniższe warunki:

 • z wnioskiem o wykup lokali mieszkalnych wystąpią ich najemcy, których udział w posiadanej nieruchomości wspólnej wynosi co najmniej 51%,
 • sprzedaż lokali mieszkalnych nastąpi na rzecz wszystkich występujących z wnioskiem.

W przypadkach szczególnych dotyczących najemców, którzy posiadają umowę najmu przez okres krótszy niż trzy lata, dolicza się do obecnego okresu najmu czasokres uprzednio najmowanego lokalu mieszkalnego, o ile wystąpią łącznie poniższe warunki:

 • poprzednio najmowany lokal był własnością Gminy Świętochłowice,
 • pomiędzy zakończeniem uprzednio zawartego stosunku najmu a zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego nie było przerwy dłuższej niż 3 miesiące.
 • Lokale mieszkalne do sprzedaży z bonifikatą

Do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych przeznaczone są lokale stanowiące własność Gminy Świętochłowice, z wyjątkiem lokali:

 • w budynkach przeznaczonych do remontu ze względu na zagrożenia wynikające ze złego stanu technicznego budynków,
 • w budynkach przeznaczonych do wyburzenia lub likwidacji,
 • w budynkach przeznaczonych do sprzedaży,
 • w budynkach, w których przewidywana jest zmiana funkcji lub przeznaczenia,
 • w budynkach wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków;
 • w budynkach w ramach najmu socjalnego;
 • wynajętych za czynsz wolny w ramach przetargów na wysokość stawki czynszowej;
 • w budynkach, w których stwierdzono nieprawidłowy stan geodezyjny lub prawny nieruchomości;
 • w budynkach, w których toczy się postępowanie dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości;
 • w budynkach, do których tytuł najmu przysługuje osobom, które uprzednio nabyły od Gminy Świętochłowice inny lokal mieszkalny z zastosowaniem bonifikaty (dotyczy także małżonków nie będących w rozdzielności majątkowej z najemcą).

Sprawdź listę budynków będących własnością Gminy Świętochłowice wyłączonych z możliwości wykupu mieszkań komunalnych przez ich najemców.


Kiedy nie przysługuje bonifikata?

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców nie może nastąpić:

 • jeżeli najemcy zalegają wobec Gminy Świętochłowice z zapłatą czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych lub innych opłat mających związek z użytkowaniem tych lokali, z wyłączeniem najemców, którzy na co najmniej 7 dni przed złożeniem wniosku spłacili swoje zobowiązania;
 • jeżeli najemcom została wypowiedziana umowa najmu;
 • w przypadku stwierdzenia, że pierwszeństwo przysługuje innym niż najemca podmiotom, a uprawnienia takie należy realizować w pierwszej kolejności;
 • w przypadku powzięcia pisemnej informacji o roszczeniach osób trzecich zgłoszonych w stosunku do nieruchomości objętych wnioskiem;
 • w przypadku, gdy wnioskodawca lub jego małżonek niebędący w rozdzielności majątkowej z wnioskodawcą, jest właścicielem lub posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, domu mieszkalnego, własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego.

Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego

Niezbędnym do rozpatrzenia sprawy jest wypełnienie wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego, który można pobrać TUTAJ. Wnioskodawca musi wypełnić część pierwszą (str. 1-2). Druga i trzecia część wniosku wypełniona zostaje przez ADM.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopię aktualnej umowy najmu
 • kserokopię dowodu wpłaty kaucji mieszkaniowej (jeżeli taka była wpłacana)
 • pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego (jeżeli takie jest)
 • klauzula RODO (dołączona do wniosku)

Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego (pok. 1 – niski parter) w godzinach pracy: poniedziałek 7:00 – 17:00, wtorek-czwartek 7:00 – 15:00, piątek 7:00 – 14:00. Wniosek można także przesłać na adres: Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice.


Dalsza procedura nabycia lokalu mieszkalnego

Wartość lokalu mieszkalnego będzie określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym. Następnie zostanie umieszczona informacja o zamiarze sprzedaży lokalu na rzecz najemcy (tzw. wykaz zamieszczany jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w BIP na okres 6 tygodni). Umowa sprzedaży zawierana jest w formie aktu notarialnego (koszty sporządzenia umowy ponosi nabywca).

Orientacyjny termin realizacji wniosku to około 6 miesięcy.

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice