www.mpglswietochlowice.pl

INSPEKTOR NADZORU

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI LOKALOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O. O. 

poszukuje Pracownika na stanowisko: INSPEKTORA NADZORU

 

Pracując z nami otrzymasz:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 2. pracę w przyjaznym zespole,
 3. zatrudnienie w stabilnej i ciągle rozwijającej się organizacji,
 4. świadczenia socjalne,
 5. możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,

Do Twoich obowiązków będzie należało:

 1. Doradztwo, nadzór i kontrola nad prawidłową realizacją inwestycji i remontów,
 2. Sprawdzanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej opracowywanej przez firmy zewnętrzne,
 3. Sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, ustalanie zakresu rzeczowego robót budowlanych,
 4. Przeprowadzanie przeglądów budowlanych w zasobach Spółki,
 5. Współpraca z administracjami w zakresie rozwiązywania problemów wymagających znajomości sztuki budowlanej lub Prawa Budowlanego,
 6. Przygotowywanie raportów, dokumentacji i korespondencji dotyczących powierzonego zakresu obowiązków,
 7. Współudział w przygotowywaniu materiałów do przetargów publicznych na roboty i usługi budowlane.

Oczekujemy:

 1. Wykształcenie: średnie lub wyższe o profilu budowlanym,
 2. Staż pracy: w przypadku wykształcenia wyższego, – co najmniej 4 lata pracy w przypadku wykształcenia średniego, – co najmniej 6 lat pracy,
 3. Uprawnienia budowlane:
 • W przypadku wykształcenia wyższego: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
  w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
 • W przypadku wykształcenia średniego – do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w zakresie wszelkich budynków i innych budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych,
 1. Aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 2. Bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie prawa budowlanego,
 3. Umiejętność kosztorysowania,
 4. Umiejętność planowania,
 5. Umiejętność tworzenia i redagowania pism,
 6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programów: Ms Word, Excel, Ms Office,

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczanie aplikacji do siedziby Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z. o. o.  Świętochłowice, ul. Tunelowa 2 pok.4 (Dział Organizacyjno – Kadrowy) w godzinach: poniedziałek 700 – 1700, Wtorek – piątek w godzinach 700- 1500; piątek w godzinach 700 -1300   lub przesłać drogą elektroniczną na adres kariera@mpgl.pl

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej
  w Świętochłowicach Sp. z o.o. ul. Tunelowa 2, 41-600 Świętochłowice.
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem iod@mpglswietochlowice.pl.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu tych danych
  w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do administratora do momentu zakończenia rekrutacji lub wycofania zgody przez osobę.
 4. Dodatkowo, jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, jego dokumenty aplikacyjne będą przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku. W tym celu należy zamieścić treść zgody w przesyłanym zgłoszeniu aplikacyjnym: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”.
 5. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna jest zgoda kandydata na ich przetwarzanie, której treść: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, załączonych do mojego zgłoszenia na potrzeby procesu rekrutacji” należy dołączyć do swojego zgłoszenia.
 6. Wyrażone przez kandydata zgody mogą zostać cofnięte w każdym momencie, bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.
 8. Mają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych; usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej;
 • w uzasadnionych przypadkach do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 1. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w procesie rekrutacji.

Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej sekretariat@mpglswietochlowice.pl

 

data publikacji: 01.03.2023
status: aktywny

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice