www.mpglswietochlowice.pl

Dochodzenie roszczeń dotyczących danych osobowych

3.7. Dochodzenie roszczeń

Dane użytkowników będą mogły być gromadzone przez Administratora w celu dochodzenia roszczeń do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który wynosi nie dłużej niż 6 lat, lecz termin ten może ulec wydłużeniu, z uwagi na rodzaj roszczenia. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi uprawnionemu na mocy przepisów prawa, np. sądom, policji i prokuraturze.

1. Czy masz obowiązek podania nam swoich danych?

Swoje dane osobowe przekazujesz nam dobrowolnie korzystając z formularzy udostępnionych na naszej stronie WWW, składając bądź przesyłając wniosek o udostępnienie konta w systemie IOK, podejmując z nami interakcję na naszym fanpage’u, czy zapisując się do newslettera. Niepodanie danych może jednak skutkować brakiem możliwości załatwienia sprawy lub nawiązania z nami kontaktu, udostępnienia konta, a także przesyłania bieżących aktualności w formie newslettera.

Na formularzach znajdują się odpowiednie oznaczenia, które mają za zadanie informować, które dane są nam niezbędne.

2. Komu możemy przekazać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą mogły być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego celu na podstawie przepisów prawa, w określonym zakresie, w szczególności sądom, urzędom, organom ścigania, ubezpieczycielom, a także operatorom pocztowym.

Ponadto podmiotom, z którymi współpracujemy na podstawie obowiązujących umów o współpracy, firmom realizującym wsparcie teleinformatyczne, a także firmom audytorskim, szkoleniowym, doradczym, kancelariom prawnym. Z tymi podmiotami mamy podpisane odpowiednie umowy, porozumienia określające kategorie i zakres powierzanych danych osobowych.

3. Czy używamy plików cookie?

Poprzez pliki cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają nam rozpoznać urządzenie, z którego korzystasz z aplikacji i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do Twoich indywidualnych preferencji i zwiększyć komfort korzystania z aplikacji.  Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Z kolei, ,,podobne technologie” to technologie (m.in. local storage), które mogą zostać wykorzystywane do tych samych celów, co pliki cookie. Używany ich również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jesteśmy my. Za pomocą plików cookie staramy się nie przechowywać żadnych danych osobowych, które mogłyby Ciebie jednoznacznie identyfikować.

Poniżej zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje do realizacji przez nas usług z wykorzystaniem plików cookies i podobnych technologii:

 

Rodzaj

Krótka charakterystyka

Cookies tymczasowe (session cookies)

Instalowane na urządzeniu na czas korzystania z sesji, są kasowane po zamknięciu przeglądarki,

Cookies stałe (persisten cookies)

Nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki, pozostają na urządzeniu przez określony czas (w zależności od przeglądarki),

Cookies własne (first-party cookies)

Umieszczane przez nas w celu umożliwienia prawidłowego działania witryny, zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności (np. odpowiednie wyświetlanie stron, zakładek), konfiguracji, weryfikacji autentyczności i niezawodności działania usługi.

 

Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania ich za pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu, jest za Twoją uprzednią zgodą. Zgoda nie dotyczy jednak sytuacji, gdy stosujemy cookies w celu świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści na stronie, w aplikacji). Jeżeli chciałbyś wycofać zgodę na pliki cookies i je usunąć, możesz wykonać to za pośrednictwem zmiany ustawień w swojej przeglądarce.

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Możesz również zarządzać swoimi plikami cookies, które gromadzimy w ramach prowadzonych działań marketingowych i prowadzonego procesu profilowania (zgodnie z punktem 4).

4. Jakie przysługują Tobie prawa w zakresie przetwarzania danych?

Przysługują Ci prawa:

  • Dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii - – jeżeli wnioskujesz o realizację tego prawa, przekażemy Ci informację na temat kategorii przetwarzanych danych osobowych, celu przetwarzania, kategoriach odbiorców którym zostaną lub zostały ujawnione Twoje dane osobowe, w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu, przysługujące Ci prawa, informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (poinformujemy Cię o zasadach ich podejmowania, ich znaczeniu dla Ciebie i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania); jeżeli Twoje dane będą przekazywane do państwa trzeciego to również poinformujemy Cię o tym oraz o tym, jaki zastosowano mechanizm zabezpieczeń; kopia Twoich danych osobowych zasadniczo przekazywana jest drogą elektroniczną na zweryfikowany przez nas adres e-mail, chyba że wskażesz inny rodzaj przekazania i będzie technicznie możliwe przekazanie Ci w tej sposób kopii Twoich danych;
  • Sprostowania swoich danych osobowych – masz prawo żądać od nas sprostowania nieprawidłowych danych; w celu łatwego i szybkiego procesu modyfikacji;
  • Usunięcia swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”) – masz prawo zawnioskować do nas o niezwłoczne usunięcie Twoich danych osobowych, a my dokonamy usunięcia tych danych jeżeli nie będzie przeciwskazań prawnych (np. przetwarzanie Twoich danych osobowych nie będzie niezbędne do realizacji celów przetwarzania);
  • Wycofanie zgody – masz prawo do wycofania wyrażonych zgód (np. na otrzymywanie newslettera) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano przed jej wycofaniem, po wycofaniu zgody nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych które nam przekazałeś wcześniej za swoją zgodą. Chcą wycofać zgodę prześlij nam pisemne oświadczenie nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mail, a także możesz złożyć je osobiście w naszej siedzibie. Nie musisz podawać powodów wycofania zgody. W przypadku newslettera wystarczy, że klikniesz w link „Wypisz się” w stopce wiadomości.
  • Ograniczenie przetwarzania – prawo to przysługuje Ci wtedy gdy np. kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych (po uzyskaniu zgłoszenia od Ciebie przetwarzanie Twoich danych będzie ograniczone do czasu wyjaśnienia sprawy), nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem (do czasu wyjaśnienia sprawy przetwarzanie Twoich danych będzie ograniczone);
  • Sprzeciw – przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych jeżeli wynika to z Twojej szczególnej sytuacji, a my przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. w ramach profilowania na niniejszej stronie); w przypadku gdy Twoje dane są wykorzystywane dla celów marketingu bezpośredniego, prawo do sprzeciwu również ci przysługuje;
  • Niepodleganie profilowaniu i zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji – masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa; prawo nie ma zastosowania jeżeli podjęcie tej decyzji jest niezbędne do realizacji umowy, której jesteś stroną lub opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie – masz jedna prawo do wyrażenia swojego własnego stanowiska i zakwestionowania tej decyzji;

Zgłoszenia realizacji praw przyjmujemy na adres: sekretariat@mpglswietochlowice.pl. W celu zapewnienia prawidłowej obsługi Twojego zapytania, odpowiedniego zweryfikowania Twojej tożsamości i określenia, jakich informacji od nas żądasz, możemy przesłać do Ciebie kwestionariusz realizacji prawa lub wiadomość zwrotną, w której poprosimy Cię o dokładniejsze informacje pozwalające nam na terminową i rzetelną realizację Twojego żądania. Każdy Twój wniosek rozpatrywany jest indywidualnie (jeden wniosek – realizacja jednego prawa) i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa. Możliwość skorzystania z danego prawa może zależeć od podstawy prawnej, na podstawie której przetwarzamy Twoje dane osobowe, np. czy przetwarzanie tych danych nie jest naszym obowiązkiem prawnym lub jest konieczne do wykonania umowy.

Zgłoszenia będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, niemniej możliwe jest, że z uwagi na np. skomplikowany charakter zgłoszenia lub liczbę zgłoszeń, nie  będziemy mogli dotrzymać tego terminu. W takich sytuacjach będziemy się z Tobą kontaktować i informować o takim opóźnieniu, jego powodach i przewidywanym terminie realizacji, który nie powinien przekroczyć kolejnych dwóch miesięcy. Jeżeli nie będziemy podejmować działań w związku z twoim żądaniem, również poinformujemy Cię o tym i wskażemy powody, dla których nie zrealizowaliśmy twojego żądania wraz z przysługującym Ci prawem do zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.

Wniesienie skargi do organu nadzorczego – jeżeli masz uzasadnioną wątpliwość co do legalności przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, Twoje dane osobowe zostały naruszone lub w przypadku, gdy nie mogliśmy podjąć działań w związku z Twoim żądaniem realizacji prawa, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w danym kraju. W Rzeczypospolitej Polskiej takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Nie będziesz podlegał profilowaniu a Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.

5. Przepisy końcowe

Niniejsza polityka może ulec zmianom w zakresie ochrony danych, a jej aktualna wersja będzie dostępna na niniejszej stronie.

 

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice