www.mpglswietochlowice.pl

Regulamin IOK

Logując się do IOK masz dostęp do wysokości opłat czynszowych i eksploatacyjnych dotyczących Twojego mieszkania bądź lokalu użytkowego, salda oraz terminów płatności i dokonanych wpłat. Dane użytkowników IOK w związku z udostępnieniem konta w serwisie przez sieć Internet z poziomu przeglądarki internetowej przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO) przez okres korzystania z konta w czasie posiadania tytułu prawnego do lokalu, lub do momentu wycofania zgody.

 

Regulamin korzystania z serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.  


§1

Użytkownikiem serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. (zwanego dalej serwisem) może zostać osoba będąca właścicielem, najemcą, dzierżawcą lokalu mieszkalnego/użytkowego znajdującego się w zasobach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. (zwana dalej użytkownikiem), pod warunkiem wystąpienia z wnioskiem o utworzenie konta w serwisie Internetowej Obsługi umożliwiającego dostęp do systemu Internetowej Obsługi Kontrahenta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. przez sieć Internet z poziomu przeglądarki internetowej. Wniosek można złożyć korzystając z formularza on-line (www.mpglswietochlowice.pl) lub w formie tradycyjnej. Wzór wniosku tradycyjnego można pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej (www.mpglswietochlowice.pl/images/Wniosek_IOK.pdf) lub odebrać w Administracji. Pełna procedura aktywacji konta dostępu do Internetowej obsługi kontrahenta dostępna jest na stronie www.mpglswietochlowice.pl/images/Aktywacja_IOK.pdf


§2

Rozpatrzenie wniosku o utworzenie konta, jak i korzystanie z serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. jest bezpłatne – użytkownik musi jedynie posiadać połączenie z siecią Internet i
przeglądarkę internetową.


§3

Korzystanie z serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. można rozpocząć po osobistym odbiorze pisemnego Potwierdzenia odbioru danych dla konta w serwisie Internetowej Obsługi Kontrahenta zawierającym identyfikator i hasło użytkownika, które umożliwiają dostęp do serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta przez sieć Internet z poziomu przeglądarki internetowej. O możliwości odebrania danych do konta w serwisie Internetowej Obsługi Kontrahenta kontrahent zostanie poinformowany drogą elektroniczną (e-mail) w ciągu kilku najbliższych dni roboczych od momentu złożenia wniosku. Dane do konta (identyfikator i hasło) należy odebrać osobiście w budynku odpowiedniej Administracji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. w Świętochłowicach. Pracownik MPGL sp. z o. o. ma prawo sprawdzić tożsamość osoby odbierającej dane do konta.


§4

Przy pierwszym zalogowaniu się do serwisu należy zmienić hasło użytkownika nadane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. na własne – utworzone wg zasad zawartych w potwierdzeniu odbioru danych dla konta w serwisie Internetowej
Obsługi Kontrahenta.


§5

Serwis Internetowej Obsługi Kontrahenta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. dostępny jest w Internecie pod adresem www.iok.mpglswietochlowice.pl w sposób ciągły - siedem dni w tygodniu, przez 24 godziny
na dobę za wyjątkiem przerw technicznych i awarii dla wszystkich jego zarejestrowanych użytkowników.


§6

Z konta w serwisie Internetowej Obsługi Kontrahenta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. korzystać może wyłącznie użytkownik, dla którego zostało ono utworzone. Pod żadnym pozorem nie należy udostępniać danych do strony logowania w Internetowej Obsłudze Kontrahenta osobom trzecim.


§7

 

 1. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie operacje wykonywane za pośrednictwem przyznanego mu konta.
 2. Użytkownik w ramach portalu Internetowej Obsługi Kontrahenta ma dostęp do swoich danych poprzez następujące zakładki:
      a. Strona główna (kartoteka finansowa lokalu własnościowego/mieszkalnego/użytkowego);
      b. Odczyty liczników (zgłoszenie odczytu licznika, zestawienie stanów licznika(ów));
      c. Informacje o wspólnocie (zakładka dostępna tylko dla właścicieli);
      d. Ogłoszenia wspólnoty mieszkaniowej (zakładka dostępna tylko dla właścicieli);
      e. Ogłoszenia zarządcy;
 3. W miarę rozwoju Internetowej Obsługi Kontrahenta Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w ramach portalu.

§8

W przypadku stwierdzenia wykorzystania konta przez inne, nieupoważnione osoby; zagubieniu hasła i innych wypadków losowych użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Działu Obsługi Wewnętrznej mieszczącego się w budynku dyrekcji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w  Świętochłowicach Sp. z o.o. w Świętochłowicach ul. Tunelowa 2 osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: 32 346 08 68. Zgłoszeń można dokonywać w dni robocze tj. poniedziałek w godzinach od 7:00 do 17:00, wtorek-czwartek w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz piątek od 7:00 do 13:00. W przypadku zgłoszenia telefonicznego konto internetowej obsługi kontrahenta zostanie niezwłocznie zablokowane. W celu nadania nowego identyfikatora oraz hasła należy zgłosić się osobiście do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.


§9

Nadużycia komputerowe niezależnie od tego, czy dotyczą komputerów, sieci, oprogramowania czy też danych zgromadzonych na serwerze, grożą natychmiastowym zablokowaniem dostępu do wszystkich zasobów komputerowych serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. i podjęciem stosownych środków prawnych. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Decyzję o zablokowaniu dostępu do konta systemu podejmuje Dział Obsługi Wewnętrznej nadzorujący serwis Internetowej Obsługi Kontrahenta.

 

 

Menu

MPGL na Facebooku

MPGL Świętochłowice